Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin cho dịch vụ Email Hosting

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin.

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và phần tiêu đề (header) của email gởi đến. Với hệ thống hosting của VinaHost, bạn có thể sử dụng SpamAssasin để chống spam cho các tài khoản emai hoặc tự cấu hình thêm một số tính năng để chống spam phù hợp với việc sử dụng mail riêng của mình.

Sau đây là bài viết giới thiệu cũng như hướng dẫn cấu hình chống spam qua giao diện cPanel thuộc gói email hosting mà VinaHost cung cấp:

B1. Đăng nhập vào cPanel -> Tìm đến mục EMAIL -> Chọn Apache SpamAssassin

B2.Bật SpamAssassin.
Phần SpamAssassin hiện vô hiệu hóa cho biết trạng thái của SpamAssassin là đang bị tắt (disable) hay bật (enable). Bạn cũng có thể tắt / bật SpamAssassin bằng cách chon vào button Kích hoạt Apache SpamAssassin / Vô hiệu hóa Apache SpamAssassin.

B3. Tự động xóa thư spam

Phần Bộ lọc cho phép bật/tắt tính năng tự động xóa thư spam. Chức năng này sẽ tự động xóa mail khi email đó có số điểm spam (spam score) vượt quá giới hạn cho phép. Bạn kích hoạt tính năng này bằng cách chọn vào button Tự động xóa thư rác, chọn Vô hiệu hóa Tự động xóa thư rác để vô hiệu hóa tính năng này.

Bạn có thể xem tính năng này đang được bật hay tắt bằng cách xem phía dưới chữ Bộ lọc (như trong hình, chức năng Tự động xóa thư rác đang bị vô hiệu hóa)

Lưu ý: Kích hoạt tính năng này có thể làm bạn mất email mặc dù mail đó không phải là mail spam nếu mail đó có số điểm spam (score) bằng hoặc vượt quá số điểm được xác định. Vì vậy bạn phải chắc chắn rằng Spam Assassin được cấu hình đúng cho tài khoản của mình trước khi sử dụng tính năng này.

B4. Kích hoạt Hộp thư rác

Kích hoạt hộp thư rác sẽ tạo ra một thư mục bổ sung có tên là “spam”, đây là nơi lưu các mail được cho là spam. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn lưu trữ các mail spam riêng và muốn kiểm tra các mail này nếu nghi ngờ rằng SpamAssassin đã phân biệt nhầm mail spam.

Để bật tính năng này, bạn cần chọn vào button Kích hoạt hộp thư rác. Tính năng này cũng đi kèm với chức năng xóa Hộp thư rác bằng cách chọn vào button Xóa hộp thư rác.

Chú ý:

– Nếu bạn check mail bằng các chương trình mail client (Outlook/Thunderbird…) sử dụng POP3, để truy cập vào Spam Box hoặc xóa Spam Box, bạn phải thực hiện bằng cách sử dụng username có định dạng là youraddress@example.com/spam và mật khẩu của tài khoản email. Nếu không mail spam sẽ tồn đọng lại gây hết dụng lượng ổ cứng hosting hoặc hết quota tài khoản mail của bạn.

– Chỉ có Spam Box mới có thể được truy cập bằng cách sử dụng định dạng địa chỉ trên (youraddress@example.com/spam), các thư mục khác trên tài khoản email của bạn không sử dụng được kiểu truy cập tương tự như vậy.

– Nếu bạn sử dụng IMAP hoặc Webmail, bạn không cần phải lưu ý cảnh báo trên.

B5. Cấu hình SpamAssassin

Chúng ta có thể cấu hình những thiết lập khác nhau cho SpamAssassin bằng cách chọn vào button Lập cấu hìh Apache SpamAssassin

Dưới đây sẽ hướng dẫn cấu hình Blacklist và Whilelist.

– Blacklist (danh sách đen): Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

– Whilelist (danh sách trắng hay còn gọi là danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam. Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist.

 Ngoài ra, các bạn cũng có thể tự quy định điểm số đánh giá cho email gửi đến bằng cách thiết lập các từ khóa cũng như số điểm tại mục Assign scores với cú pháp <từ khóa> <điểm>

Danh sách từ khóa, các bạn có thể tham khảo tại : https://spamassassin.apache.org/tests_3_3_x.html

VD : Tại phần body của email gửi đến, với nội dung chứa 80-90% là khoảng trắng (messages body has 80-90% blank space) thì email đó sẽ được cộng thêm 1 điểm spam.

Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi điểm số này bằng cách như sau :

Với thiết lập như trên, thay vì email với phần nội dung là 80-90% khoảng trắng được SpamAssassin mặc định cho 1 điểm thì bạn tiến hành thay đổi là sẽ cho 10 điểm với nội dung như thế

Sau khi thực hiện cấu hình xong, chọn button Save để lưu lại cấu hình.
Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?