Hướng Dẫn Sử Dụng Các Lệnh: Mv, Cp, Rm, Touch, Mkdir, Rmdir

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Sử Dụng Các Lệnh: Mv, Cp, Rm, Touch, Mkdir, Rmdir. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Di chuyển File bằng các sử dụng các lệnh Mv

mv tên_file new_folder

mv –i   yêu cầu bạn xác nhận nếu 1 file hiện có được viết

mv –f  ghi đè tất cả các tương tác và thực hiện lệnh mv mà không trả lại bất kỳ thông báo nào

mv –v  để hiển thị các file được di chuyển từ thư mục này sang thư mục khác.

Sao chép, copy các File bằng cách sử dụng các lệnh cp

 • cp ten_file new_folder.
 • cp –i yêu cầu bạn xác nhận nếu 1 file hiện tại phải được ghi lại trong quá trình sao chép.
 • cp –r để sao chép tất cả các thư mục con và các file trong thư mục nhất định, và bảo vệ cấu trúc cây.
 • cp –v hiển thị các file đang được sao chép.

Xóa thư mục bằng cách sử dụng các lệnh rmdir và rm 

 • Lệnh rmdir được sử dụng để xóa thư mục trống, lệnh rm sẽ xóa thư mục và toàn bộ các file có trong thư mục đó. Nó sẽ sử dụng giải thuật đệ quy để xóa lần lượt các file và thư mục bên trong thư mục cần xóa.
 • Rm –rf xóa cả thư mục lẫn các file có trong thư mục.
 • rm -rf * sau khi cd vào thư mục, lệnh này sẽ xóa all file có trong thư mục đó.

Thay đổi thời gian truy cập và thời gian được sửa của file bằng cách sử dụng các lệnh linux tocuh command 

Trong Linux, mỗi file và folders đều có timestamps (dấu thời gian) cung cấp thông tin liên quan đến thời gian của file. Có 3 loại timestamps bên dưới:

 • Access time (atime) – thời gian lần cuối file được đọc.
 • Modification time (mtime) – thời gian của file được chỉnh sửa. Giống với access time, nó cũng là attribute của file.
 • Changed time (ctime) – lần cuối metadata của file bị thay đổi.

Tạo một file sử dụng lệnh touch

Lệnh touch mà không có option nào sẽ tạo một file. Nếu file đã tồn tại, lệnh touch sẽ cập nhật thời gian truy cập và chỉnh sửa đến thời gian hiện tại mà không thay đổi nội dung của nó:

touch file_name.txt

Tạo nhiều file cùng lúc bằng lệnh touch

 • Bạn cũng có thể tạo nhiều file bằng một lệnh touch duy nhất. Để làm vậy, bạn hãy xác định tên file và khoảng trống giữa chúng. Lệnh cần được viết tương tự như sau:
touch file_name1.txt file_name2.txt file_name3.txt
 • Bạn cũng có tạo file bằng dấu ngoặc nhọn để tạo nhiều file như sau:
touch file_name{1..3}.txt
 • Lệnh touch command ở trên sẽ tạo 3 file có tên là file_name1.txt, file_name2.txt, và file_name3.txt.

Đổi thời gian truy cập bằng lệnh touch

Để thay đổi thời gian truy cập của file tới thời điểm hiện tại, sử dụng option trước tên file bằng lệnh tocuh linux như sau:

touch -a file_name.txt

Đổi thời gian chỉnh sửa file bằng lệnh touch 

 • Tùy chọn m sẽ thay đổi thởi gian chỉnh sửa file tới thời gian hiện hành:
touch -m file_name1.txt
 • Để thay đổi cả thời gian truy cập và thời gian chỉnh sửa bằng một lệnh duy nhất thì bạn dùng cả 2 option a và m:
touch -am file_name1.txt

Tạo thư mục bằng lệnh mkdir 

Để tạo một thư mục trong Linux, bạn hãy chuyển tên của thư mục làm đối số cho mkdir. Ví dụ, để tạo một thư mục mới newdir bạn sẽ chạy lệnh sau: mkdir newdir.

Để tạo một thư mục ở một vị trí khác, bạn sẽ cần cung cấp đường dẫn tệp tuyệt đối hoặc tương đối đến thư mục mẹ. Ví dụ: để tạo một thư mục mới trong /tmp bạn sẽ gõ: mkdir /tmp/newdir.

Trong ví dụ sau, chúng ta đang tạo một thư mục mới với 700 quyền, điều đó có nghĩa là chỉ người dùng đã tạo thư mục mới có thể truy cập vào thư mục đó: mkdir -m 700 newdir.

Chúc bạn sử dụng các lệnh thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Was this article helpful?