Hướng dẫn quản lý chuyên mục bài viết trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý “Chuyên mục bài viết” của website WordPress. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

  • User: vina_admin
  • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2: Rê chuột vào mục “Bài viết” click chọn “Chuyên mục” để thao tác quản lý “Chuyên mục bài viết” và làm theo các hình hướng dẫn bên dưới.

* Thêm chuyên mục bài viết

1.Rê chuột vào Bài viết

2.Click vào Chuyên mục

3.Nhập tên cho Chuyên mục

4.Chọn chuyên mục cha cho chuyên mục này (nếu nó là chuyên mục cha thì để trống)

5.Thêm chuyên mục mới

* Sửa chuyên mục bài viết

1.Rê chuột vào bài viết

2.Chọn chuyên mục

3.Click vào tên chuyên mục cần sửa

1.Nhập tên chuyên mục

2.Chọn cha cho chuyên mục (nếu có)

3.Cập nhật

* Xóa chuyên mục bài viết: Rê chuột vào chuyên mục bài viết, click chọn “Xóa” để xóa bỏ chuyên mục ra khỏi website.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn tại đây:

– Hướng dẫn thêm chuyên mục:

– Hướng dẫn sửa xóa chuyên mục:


27/06/2021
Was this article helpful?