Xử lý lỗi font Tiếng Việt sau khi import CSDL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý lỗi font Tiếng Việt sau khi import CSDL.

1. Giới thiệu
Về vấn đề lưu trữ dữ liệu tiếng Việt trong MySQL, điều kiện tiên quyết là dữ liệu phải được lưu với bảng mã (character-set) là utf8.

2. Các bước thực hiện

Để đảm bảo an toàn cho việc backup/restore databse, chuyển server mà ít bị lỗi font tiếng Việt trong MySQL, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Export CSDL

Ta sử dụng công cụ phpMyAdmin để tiến hành export và import CSDL. Hướng dẫn sử dụng phpMyAdmin tham khảo tại: http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/25/Qun-ly-c-s-d-liu-vi-phpMyAdmin.html

– Chọn Export > Custom – display all possible options.

– Ở phần character set of file chọn utf8, khi đó tất cả các table được export đều có character-set là utf8.

– Click Go để tiến hành export CSDL.

Bước 2. Import CSDL
Chọn tab Import, chọn file CSDL cần upload, chọn character set of the file là utf-8.

Sau đó nhấn Go để tiến hành import.

Chúc bạn thành công!

13/09/2021
Was this article helpful?