Hướng Dẫn Triển Khai Cụm Ceph Với Ansible Trên Ubuntu 20.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Triển Khai Cụm Ceph Với Ansible Trên Ubuntu 20.04. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Bước 1: Cài đặt ceph-ansible trên ceph1

root@ceph1:~# git clone https://github.com/ceph/ceph-ansible.git
root@ceph1:~# cd ceph-ansible/
root@ceph1:~/ceph-ansible# git checkout stable-6.0
Branch 'stable-6.0' set up to track remote branch 'stable-6.0' from 'origin'.
Switched to a new branch 'stable-6.0'
root@ceph1:~/ceph-ansible# git pull
Already up to date.
root@ceph1:~/ceph-ansible# apt -y install python3-pip
root@ceph1:~/ceph-ansible# pip install -r requirements.txt

2. Bước 2: Cấu hình hostname

root@ceph1:~# vi /etc/hostnames
192.168.1.101 ceph1
192.168.1.102 ceph2
192.168.1.103 ceph3

3. Bước 3: Thiết lập kết nối SSH giữa các node

root@ceph1:~# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:7Hlk5jcGlfYWQ0GxwB03mAhxodSrtugs3MFhqHqRQ+w root@ceph1
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|         ++++oO=.|
|        . oo.*.o.|
|  .   .  .  = +  |
|   o . +   + . o |
|  o o o S *   o  |
|   E   + O . .   |
|  . + . * + +    |
| . . o.o o o .   |
|  .   oo         |
+----[SHA256]-----+
root@ceph1:~# ssh-copy-id ceph1
root@ceph1:~# ssh-copy-id ceph2
root@ceph1:~# ssh-copy-id ceph3

4. Bước 4: Kiểm  tra kết nối ssh giữa các node

root@ceph1:~# ssh ceph1
root@ceph1:~# ssh ceph2
root@ceph1:~# ssh ceph3

5. Bước 5: Cấu hình inventory

root@ceph1:~# mkdir -p /etc/asible
root@ceph1:~# vim /etc/ansible/hosts

[mons]
ceph1
ceph2
ceph3

[osds]
ceph1
ceph2
ceph3

[mgrs]
ceph1

[grafana-server]
ceph1

6. Bước 6: Tạo file các yml mới.

root@ceph1:~# cd ceph-ansible/
root@ceph1:~/ceph-ansible# cp site.yml.sample site.yml
root@ceph1:~/ceph-ansible# cd group_vars
root@ceph1:~/ceph-ansible/group_vars# cp all.yml.sample all.yml
root@ceph1:~/ceph-ansible/group_vars# cp osds.yml.sample osds.yml

Cấu hình file all.yml

root@ceph1:~/ceph-ansible/group_vars# vi all.yml
ceph_origin: repository
ceph_repository: community
ceph_stable_release: pacific
monitor_interface: ens18
journal_size: 5120
cluster_network: 192.168.1.0/24
dashboard_enabled: True
dashboard_admin_user: admin
dashboard_admin_password: p@ssw0rd #Đổi password lại
grafana_admin_user: admin
grafana_admin_password: admin #Đổi password lại

Cấu hình file osds.yml

root@ceph1:~/ceph-ansible/group_vars# vi osds.yml
devices:
  - /dev/sdb
osd_auto_discovery: true

7. Bước 7: Chạy Ansible-playbook

root@ceph1:~/ceph-ansible# ansible-playbook site.yml

8. Bước 8: Truy cập thử web dashbroad

http://<192.168.1.101:8443>

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

21/02/2022
Was this article helpful?