Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động – AutoResponders

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động – Auto Responders để tự động trả lời email khi tài khoản mail chỉ định nhận được mail. Tính năng này khả dụng khi bạn đang trong kỳ nghỉ hoặc không thể online để kiểm tra mail trong một thời gian và muốn người gởi mail biết mình chưa thể đọc mail và phản hồi mail được. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders), bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

B1. Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

B2. Vào mục EMAIL–> Autoresponders.

http://vinahost.info/va/uploads/16/0157f2de17-vinahost-huong-dan-thiet-lap-tra-loi-mail-tu-dong-autoresponders-1.png

B3. Chọn vào button Add Auto Responder.

http://vinahost.info/va/uploads/16/1390d0b3ec-vinahost-huong-dan-thiet-lap-tra-loi-mail-tu-dong-autoresponders-2.png

B4. Ở form Modify/Add AutoResponder.

http://vinahost.info/va/uploads/16/001d29639a-vinahost-huong-dan-thiet-lap-tra-loi-mail-tu-dong-autoresponders-3.png

– Ở tùy chọn Character Set, mặc định sẽ là utf-8. Hầu hết người dùng Internet đều sử dụng utf-8. Hãy chọn utf-8 để đảm bảo nội dung email được hiển thị có dấu.
– Interval: Thời gian giữa 2 lần responders. Ví dụ như bạn đặt là 2 thì trong vòng 2h kế từ khi mail autoresponders được gửi đi nếu người gửi tiếp tục gửi mail đến bạn thì mail autoresponders sẽ không gửi cho đến khi hết thời gian 2h.
– Email: Địa chỉ email được cấu hình để tự động trả lời, ví dụ trong trường hợp này là info@vinahost.vn, bất cứ email nào gởi đến địa chỉ này đều được trả lời tự động.
– From: Địa chỉ email nguồn bạn muốn hiển thị, trong ví dụ này là noreply@vinahost.vn
– Subject: Tiêu đề email
– HTML: Nếu chọn vào tùy chọn này, bạn có thể định dạng nội dung email dưới dạng HTML
– Body: Nội dung của email, ở phần này hỗ trợ 3 định dạng như sau:
+ %from% Tên của người đã gởi email đến bạn
%subject% Tiêu đề email đã gởi đến bạn
%email% Địa chỉ email đã gởi đến bạn
– Start: Là thời gian bắt đầu kích hoạt trả lời tự động. Nếu để mặc định là Immediately nghĩa là thiết lập sẽ kích hoạt ngay bây giờ, bạn có thể chọn vào Custom để chọn thời gian bắt đâu kích hoạt trả lời tự động.
– Stop: Thời gian kết thúc trả lời tự động. Nếu để mặc định là Never thì sẽ không bao giờ ngưng thiết lập này, hoặc bạn cũng có thể chọn Custom để cấu hình thời gian

http://vinahost.info/va/uploads/16/d8552ebee0-vinahost-huong-dan-thiet-lap-tra-loi-mail-tu-dong-autoresponders-4.png


B5. Sau khi đã điền/chọn đầu đủ trong form Modify/Add Auto Responder, bạn tiến hành chọn vào button Create/Modify

Nếu bạn nhận được thông báo “The autoresponder info@vinahost.vn was successfully created.” nghĩa là cấu hình tự động trả lời email đã thành công! Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: https://documentation.cpanel.net/display/ALD/Autoresponders

https://youtu.be/71iVXUAY3UM
Was this article helpful?