Hướng dẫn tạo swap file trên VPS

Ở bài viết này, Vinahost sẽ hướng dẫn Quý khách các thao tác với swap trên VPS / Cloud sử dụng hệ điều hành Linux.

1. Tạo Swap

Để tạo swap trên Linux, Quý khách thực hiện các bước sau:

_ Truy cập vào VPS / Cloud với quyền root

_ Kiểm tra xem VPS / Cloud đã có swap hay chưa bằng lệnh sau:

# free -m

Nếu VPS / Cloud của Quý khách chưa có swap, kết quả hiển thị trên màn hình sẽ có dạng như sau:

_ Kiểm tra dung lượng ổ cứng còn trống của VPS / Cloud để quyết định dung lượng swap sẽ tạo:

# df -h

Ví dụ với kết quả như hình trên, dung lượng còn trống hiện tại đang là 16GB, và dung lượng swap ta dự tính sẽ tạo có kích thước 2GB (gấp đôi lượng RAM của hệ thống). Vì vậy dung lượng trống hiện tại đã đủ để đáp ứng cho việc tạo swap.

_ Tạo swap file:

# dd if=/dev/zero of=/swapfile count=2048 bs=1M

Sau khi lệnh trên hoàn tất, một file có tên /swapfile sẽ được tạo với kích thước 2GB như bên dưới:

_ Phân quyền swap file:

# chmod 600 /swapfile

_ Setup swap file trước khi sử dụng:

# mkswap /swapfile

_ Bật swap file:

# swapon /swapfile

_ Kiểm tra swap đã được tạo thành công:

# free -m

Kết quả sẽ có dạng như sau:

_ Swap file sẽ không tự động được bật mỗi khi ta reboot VPS / Cloud, vì vậy ta cần phải thực hiện thêm bước sau:

Mở file /etc/fstab:

# vi /etc/fstab

Thêm dòng sau vào cuối file:

/swapfile   swap    swap    sw  0   0

2. Mở rộng Swap

Để mở rộng swap trên Linux, Quý khách thực hiện các bước sau:

_ Truy cập vào VPS / Cloud với quyền root

_ Kiểm tra xem VPS / Cloud đã có swap hay chưa, và swap đang là gì:

# free -m # swapon -s

Nếu VPS / Cloud của Quý khách đã có swap, kết quả hiển thị trên màn hình sẽ có dạng như sau:

Với kết quả như hình trên, VPS / Cloud của Quý khách đã được cấu hình swap với kích thước 2GB, và swap đang đặt tại /swapfile.

Trong một số trường hợp, VPS / Cloud của Quý khách đã có swap ngay từ đầu khi cài đặt hệ điều hành. Khi đó, kết quả của lệnh swapon -s sẽ như sau:

_ Tắt swap hiện có:

# swapoff /swapfile hoặc # swapoff /dev/vda3

Trong đó:

/dev/vda3 là phân vùng được cấu hình dùng làm swap của hệ thống.

_ Tiếp theo, Quý khách thực hiện tạo swap theo các bước ở phần trên. Tới bước tạo swap file, Quý khách chỉ cần thay thế kích thước swap file theo ý muốn. Ví dụ nếu muốn tạo swap file với kích thước 4GB, ta dùng lệnh sau:

# dd if=/dev/zero of=/swapfile count=4096 bs=1M
Was this article helpful?