Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Mini Forum

⁕ Các bước sử dụng:

  • Bước 1: Kích chọn vào Thiết lập trên thanh menu Câu hỏi để cài đặt plugin Mini Forum  Lưu thay đổi.


*Lưu ý: Một số điểm tùy chỉnh cài đặt quan trọng trong plugin này.

  • Thiết lập Google Captcha: tạo site key và secret key trên google recaptcha.

  • Thiết lập cho phần Câu hỏi: trong đó phần thực hiện chức năng kiểm duyệt không? => có nút tích chọn vào ô vuông nếu bạn chọn có kiểm duyệt câu hỏi thì bạn tích vào ô vuông đó và ngược lại.

  • Thiết lập cho phần Trả lời: trong đó phần thực hiện chức năng kiểm duyệt không? => có nút tích chọn vào ô vuông nếu bạn chọn có kiểm duyệt trả lời thì bạn tích vào ô vuông đó và ngược lại.

  • Thiết lập cho phần gửi email: trong đó phần Gửi thông báo cho người quản trị không? Và Gửi thông báo cho khách hàng không? => có nút tích chọn vào ô vuông nếu bạn chọn có thì bạn tích vào ô vuông đó và ngược lại.

  • Bước 2: Kích chọn vào Chủ đề trên thanh menu Câu hỏi để người quản trị viên tạo các chủ đề hiển thị trong forum.

  • Bước 3: Kích chọn vào Câu hỏi trên thanh menu Câu hỏi => phần này trong thiết lập bạn tích chọn ô kiểm duyệt nên người quản trị viên sẽ kiểm duyệt trước khi cho hiển thị trong forum.

  • Kích vào câu hỏi chờ duyệt và bạn bấm nút đăng để duyệt câu hỏi và hiển thị trong forum.

  • Bước 4: Kích chọn vào Trả lời trên thanh menu Câu hỏi => phần này trong thiết lập bạn tích chọn ô kiểm duyệt nên người quản trị viên sẽ kiểm duyệt trước khi cho hiển thị trong forum.

  • Kích vào trả lời chờ duyệt và bạn bấm nút đăng để duyệt câu trả lời và hiển thị trong forum.

*Lưu ý: Phía người dùng(user) bạn cần đăng ký bằng tài khoản gmail và đăng nhập vào thì mới đăng câu hỏi và câu trả lời trong forum.

11/07/2021
Was this article helpful?