Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Location (Địa Chỉ)

⁕ Các bước sử dụng:

  • Bước 1: Kích chọn vào Cài đặt trên thanh menu Cửa hàng để cài đặt plugin Location và Lưu thay đổi.

  • Bước 2: Kích chọn Tỉnh/thành phố => tạo các tỉnh/thành phố để thêm các địa chỉ cửa hàng thuộc các tỉnh/thành phố đó.

  • Bước 3: Kích chọn vào Thêm cửa hàng => Tạo các cửa hàng và thông tin cửa hàng theo tỉnh/thành phố đã tạo trước đó cụ thể ở bước 2 => Bấm nút Đăng

11/07/2021
Was this article helpful?