Tổng Quan Về Proxmox VE API. Một Số Ví Dụ Về Request API Proxmox

Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về Proxmox VE API Và Một Số Ví Dụ Về Request API Proxmox. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Proxmox hỗ trợ REST API, dùng JSON làm kiểu dữ liệu chính.

1. API authorization

Proxmox VE dùng hệ thống ticket hoặc token để thực hiện việc xác thực, các request API đều cần bao gồm ticket trong cookie hoặc API token trong header.

Request một cookie trực tiếp sử dụng password. Cách dùng hạn chế khi chạy trên host không đảm bảo an toàn.

curl -k -d ‘username=root@pam’ –data-urlencode ‘password=xxxxxxxxx’ https://10.0.0.1:8006/api2/json/access/ticket

Request thông qua password được lưu trong file.

curl -k -d ‘username=root@pam’ –data-urlencode “password@$HOME/.pve-pass-file” https://10.0.0.1:8006/api2/json/access/ticket

Dữ liệu trả về có dạng:

Proxmox VE API

Từ dữ liệu trả về, có thể sử dụng dữ liệu ticket và CSRFPreventionToken để thực hiện các request mà không cần password.

2. Một số ví dụ về request API Proxmox

Request thông tin cơ bản node proxmox

curl -XGET -k -b “PVEAuthCookie=<ticket data>” https://125.212.251.60:8006/api2/json/version

Tạo mới VM

Tạo mới VM với thông tin:

  • Vmid: 9999
  • Name: test API
  • CPU: 1
  • RAM: 2GB
  • Disk: 20GB
  • Network: vmbr6868

curl -XPOST -k – b “PVEAuthCookie=<TicketData>” -H “CSRFPreventionToken: <CSRFPreventionTokenData>” -d “vmid=9999&name=testAPI&sockets=1&cores=1&memory=2048&ostype=l26″ –data-urlencode virtio0=”local:20″ –data-urlencode net0=”virtio,bridge=vmbr6868” https://125.212.251.60:8006/api2/json/nodes/node052/qemu

Start VM

Khởi động VM có VMID 9999

curl -XPOST -k – b “PVEAuthCookie=<TicketData>” -H “CSRFPreventionToken: <CSRFPreventionTokenData>” https://125.212.251.60:8006/api2/json/nodes/node052/qemu/9999/status/start

 

Stop VM

Dừng VM có VMID 9999

curl -XPOST -k – b “PVEAuthCookie=<TicketData>” -H “CSRFPreventionToken: <CSRFPreventionTokenData>” https://125.212.251.60:8006/api2/json/nodes/node052/qemu/9999/status/stop

Tổng quan hệ thống API Proxmox có thể tham khảo thêm trong link bên dưới:

https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/index.html

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

15/06/2022
Was this article helpful?