Hướng dẫn kiểm tra, theo dõi băng thông của máy chủ

Để kiểm tra cũng như theo dõi băng thông của máy chủ, Quý khách có thể tham khảo các cách sau:

1. Sử dụng câu lệnh: ifconfig.

#ifconfig

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, vui lòng chú ý đến dòng cuối cùng của card mạng kết nối internet (có thể là eth0, eth1…)

http://vinahost.info/va/uploads/16/71375151e5-vinahost-cach-kiem-tra-theo-doi-bang-thong-cua-may-chu-1.jpg

Trong đó:

RX bytes: Lượng băng thông vào.

TX bytes: Lượng băng thông ra.

Khi đó tổng băng thông sử dụng sẽ bằng tổng giữa lượng băng thông vào (RX) và lượng băng thông ra (TX).

2. Sử dụng công cụ vnstat.

Cách cài đặt:

#wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.12.tar.gz
#tar -xvf vnstat-1.12.tar.gz
#cd vnstat-1.12
#make
#make install

Thiết lập cổng mạng để theo dõi băng thông.

Xem các cổng mạng hiện đang có trên máy chủ:

 #vnstat –iflist

Kết quả xuất ra như sau: Available interfaces: lo eth0 ( 2 card mạng có thể theo dõi băng thông gồm lo, và eth0).

Cài đặt cổng mạng muốn theo dõi băng thông:

 #vnstat -u -i eth0

Khởi động vnstat bằng lệnh sau:

 #vnstat -d

Sau khi thực hiện việc cài đặt cổng mạng theo dõi, Quý khách thực hiện câu lệnh sau để xác định được băng thông như sau:

#vnstat -h: xem băng thông theo giờ
#vnstat -d: xem băng thông theo ngày
#vnstat -w: xem băng thông theo tuần
#vnstat -m: xem băng thông theo tháng
#vnstat: xem tất cả

Trong đó:

RX bytes: Lượng băng thông vào.

TX bytes: Lượng băng thông ra.

Để vnstat tự động kích hoạt khi khởi động lại VPS, ta tạo file cron như sau:

#vi /etc/cron.d/vnstat

Nhập vào file cron:

@reboot /usr/sbin/vnstatd -d

3. Sử dụng công cụ iptraf.

Cách cài đặt:

#yum install iptraf

Sử dụng công cụ thông qua dòng lệnh sau:

#iptraf

Giao diện cửa sổ như sau, nhấn Detailed interface statistics, sau đó tiến hành chọn card mạng muốn theo dõi băng thông (eth0).

http://vinahost.info/va/uploads/16/1b2e40d8a4-vinahost-cach-kiem-tra-theo-doi-bang-thong-cua-may-chu-2.jpg

Cửa sổ tiếp theo cho ra chi tiết lượng băng thông ra, lượng băng thông vào cũng như tổng số băng thông trong một thời điểm xác định.

http://vinahost.info/va/uploads/16/1820290995-vinahost-cach-kiem-tra-theo-doi-bang-thong-cua-may-chu-3.jpg

Xin cám ơn Quý khách đã theo dõi bài viết.

Was this article helpful?