Hướng dẫn kiểm tra DKIM của Email VinaHost

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra DKIM của Email VinaHost. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@VinaHost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.VinaHost.vn/chat.php.

Mục đích của việc kiểm tra DKIM của Email VinaHost

DKIM viết tắt của Domain Keys Identified Mail, là một phương thức giúp xác nhận các email thông qua chữ ký số của miền gửi thư, việc này giúp tránh email giả mạo, mục đích chính ban đầu của DKIM được thiết kế ra là để người nhận có thể xác định email đến từ tên miền cụ thể nào, tên miền đó thật không, có được ủy quyền hay không.

Sau đây mình sẽ giúp các bạn kiểm tra DKIM và các thêm record DKIM trên hệ thống email của VinaHost.

Các bước kiểm tra DKIM của Email VinaHost

SPF và DKIM sẽ là 2 Recod rất quan trọng quyết định mức độ uy tín của Email. Chúng ta kiểm tra 2 Record này bằng các truy cập vào trang https://dkimvalidator.com/.

Chúng ta sẽ nhận được một địa chỉ Email từ trang web này. Chúng ta sẽ kiểm tra DKIM bằng cách gửi một email đến địa chỉ email này ( dùng email bạn muốn kiểm tra DKIM)

Bạn có thể dể dàng nhận thấy hiện tại email đã được gửi đến Email này và sẽ hiện ra các thông số như sau

Tab: Original Message: là các thông tin của email gửi, gồm địa chỉ IP, server email….

Tab: DKIM Information: là recod DKIm mà chúng ta đang kiểm tra. Hiện tại Email này chưa có DKIM.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lây DKIM trên hệ thống email Hosting của VinaHost.

Bước 1: Truy cập vào Cpanel của Email hosting Email Deliverability

Tiếp theo chúng ta chọn Manager và sẽ hiện ra bảng DKIM như sau:

Sau đó chúng ta dùng coppy DKIm đó cấu hình DNS Record Cho tên miền của mình dưới dạng:

default._domainkey.yourdomain.

TXT

v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0mbe0ytv+u5Txl3q1vIPhJb7HIzw1hfsREt3ix1A1GRNWhl2FAqDQ2w3K7Pv8ma1sem1TsaTj4SdIHn9vq9ZJXpCS+lWq2IMry1kdWY7DY2wNGk1QKCmNG2W1zla5SVPKR5/MBj+XEVe3g3DpbgP+g5FhHAA6qu2Lj9UfuqAfwb97ufeUYDsUBdfYBKwAYKkUMffaoc0pqWedQ8xL/TurF6RLBbubslEWBBirTM+fJmPIrZnaGFsyQRddOBClldF4iTRRrtgf5D4gpijDwklH2KQuHhSH275HQk5vd3Z6cC1t+hhWL/gj7ukVFW+NsJ7jjpD0HzO22Ed+gmjx4h5ewIDAQAB;

Sau khi kiểm tra DNS đã được cập nhật thành công bạn tiến hành truy cập vào trang https://dkimvalidator.com/ để kiểm tra lại

Bạn có thể thấy hiện tại DKIM đã được cập nhật thành công và khi gửi kiểm tra email thì các thông tin của DKIM cũng đã được cập nhật.

Như vậy Email Hosting của bạn đã có DKIM cho tòan bộ các user email của mình. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ đến email support@VinaHost để được hỗ trợ.

Was this article helpful?