Hướng dẫn xử lý lỗi: Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization

Lỗi này xẩy ra khi các bạn clone máy chủ ảo Centos 6.x từ một máy chủ gốc. Nhưng sau khi hoàn tất, và hệ thống mới khởi động đến eth0, nó không thể kích hoạt đươc và báo lỗi :”Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.”

Kiểm tra mạng bằng lệnh ifconfig thì ra kết quả

# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Thử start lại eth0

# ifup eth0

Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation

Để giải quyết cần xóa tập tin “networking interface rules” để nó có thể được tạo lại và khởi động lại hệ thống CentOS của bạn.

# rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# reboot

Địa chỉ MAC mới đã được sinh ra lại

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file. # # You can modify it, as long as you keep each rule on a single # line, and change only the value of the NAME= key. # PCI device 0x8086:0x100e (e1000) SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”08:00:27:fe:c1:03″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

Bây giờ bạn cần chỉnh tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Thêm HWADDR mới được tạo ra hoặc xóa dòng có chứa Mac address, xóa dòng UUID, sau đó khởi động lại dịch vụ mạng

# service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.1.99 is already in use for device eth0…
[ OK ]

Kiểm tra lại xem đã cấp đúng ip hay chưa :

# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:FE:C1:03
inet addr:192.168.1.99 Bcast:xxxxxxxx Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefe:c103/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:387597 (378.5 KiB) TX bytes:19567 (19.1 KiB)

Bây giờ giao diện mạng eth0 đã xuất hiện và chúng ta đã có thể kết nối được Internet.

Nguyên nhân: Địa chỉ MAC là vấn đề. Sau khi nhân bản, CentOS khách vẫn đang sử dụng địa chỉ MAC của máy cũ trong cài đặt máy ảo.

Was this article helpful?