Hướng dẫn thay đổi múi giờ PHP nhanh chóng

Để giải quyết vấn đề này có nhiều cách, tuy nhiên trong chuyên đề này mình đi về time trong php nên mình sẽ dùng luôn hàm set lại muối giờ:.

Nếu bạn muốn thay đổi cấu hình múi giờ cho PHP script, bạn có thể chèn đoạn mã sau vào phần mã PHP của bạn:

<?php
\\ echo “Original Time: “. date(“h:i:s”).”\n”;
putenv(“TZ=US/Eastern”);
\\ echo “New Time: “. date(“h:i:s”).”\n”;
?>

Danh sách các mã múi giờ để sử dụng thay cho giá trị “US/Eastern” trong hàm putenv() có thể tìm thấy ở đây.

timezone_list.php

return array (
‘(UTC-11:00) Midway Island’ => ‘Pacific/Midway’,
‘(UTC-11:00) Samoa’ => ‘Pacific/Samoa’,
‘(UTC-10:00) Hawaii’ => ‘Pacific/Honolulu’,
‘(UTC-09:00) Alaska’ => ‘US/Alaska’,
‘(UTC-08:00) Pacific Time (US &amp; Canada)’ => ‘America/Los_Angeles’,
‘(UTC-08:00) Tijuana’ => ‘America/Tijuana’,
‘(UTC-07:00) Arizona’ => ‘US/Arizona’,
‘(UTC-07:00) Chihuahua’ => ‘America/Chihuahua’,
‘(UTC-07:00) La Paz’ => ‘America/Chihuahua’,
‘(UTC-07:00) Mazatlan’ => ‘America/Mazatlan’,
‘(UTC-07:00) Mountain Time (US &amp; Canada)’ => ‘US/Mountain’,
‘(UTC-06:00) Central America’ => ‘America/Managua’,
‘(UTC-06:00) Central Time (US &amp; Canada)’ => ‘US/Central’,
‘(UTC-06:00) Guadalajara’ => ‘America/Mexico_City’,
‘(UTC-06:00) Mexico City’ => ‘America/Mexico_City’,
‘(UTC-06:00) Monterrey’ => ‘America/Monterrey’,
‘(UTC-06:00) Saskatchewan’ => ‘Canada/Saskatchewan’,
‘(UTC-05:00) Bogota’ => ‘America/Bogota’,
‘(UTC-05:00) Eastern Time (US &amp; Canada)’ => ‘US/Eastern’,
‘(UTC-05:00) Indiana (East)’ => ‘US/East-Indiana’,
‘(UTC-05:00) Lima’ => ‘America/Lima’,
‘(UTC-05:00) Quito’ => ‘America/Bogota’,
‘(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)’ => ‘Canada/Atlantic’,
‘(UTC-04:30) Caracas’ => ‘America/Caracas’,
‘(UTC-04:00) La Paz’ => ‘America/La_Paz’,
‘(UTC-04:00) Santiago’ => ‘America/Santiago’,
‘(UTC-03:30) Newfoundland’ => ‘Canada/Newfoundland’,
‘(UTC-03:00) Brasilia’ => ‘America/Sao_Paulo’,
‘(UTC-03:00) Buenos Aires’ => ‘America/Argentina/Buenos_Aires’,
‘(UTC-03:00) Georgetown’ => ‘America/Argentina/Buenos_Aires’,
‘(UTC-03:00) Greenland’ => ‘America/Godthab’,
‘(UTC-02:00) Mid-Atlantic’ => ‘America/Noronha’,
‘(UTC-01:00) Azores’ => ‘Atlantic/Azores’,
‘(UTC-01:00) Cape Verde Is.’ => ‘Atlantic/Cape_Verde’,
‘(UTC+00:00) Casablanca’ => ‘Africa/Casablanca’,
‘(UTC+00:00) Edinburgh’ => ‘Europe/London’,
‘(UTC+00:00) Greenwich Mean Time : Dublin’ => ‘Etc/Greenwich’,
‘(UTC+00:00) Lisbon’ => ‘Europe/Lisbon’,
‘(UTC+00:00) London’ => ‘Europe/London’,
‘(UTC+00:00) Monrovia’ => ‘Africa/Monrovia’,
‘(UTC+00:00) UTC’ => ‘UTC’,
‘(UTC+01:00) Amsterdam’ => ‘Europe/Amsterdam’,
‘(UTC+01:00) Belgrade’ => ‘Europe/Belgrade’,
‘(UTC+01:00) Berlin’ => ‘Europe/Berlin’,
‘(UTC+01:00) Bern’ => ‘Europe/Berlin’,
‘(UTC+01:00) Bratislava’ => ‘Europe/Bratislava’,
‘(UTC+01:00) Brussels’ => ‘Europe/Brussels’,
‘(UTC+01:00) Budapest’ => ‘Europe/Budapest’,
‘(UTC+01:00) Copenhagen’ => ‘Europe/Copenhagen’,
‘(UTC+01:00) Ljubljana’ => ‘Europe/Ljubljana’,
‘(UTC+01:00) Madrid’ => ‘Europe/Madrid’,
‘(UTC+01:00) Paris’ => ‘Europe/Paris’,
‘(UTC+01:00) Prague’ => ‘Europe/Prague’,
‘(UTC+01:00) Rome’ => ‘Europe/Rome’,
‘(UTC+01:00) Sarajevo’ => ‘Europe/Sarajevo’,
‘(UTC+01:00) Skopje’ => ‘Europe/Skopje’,
‘(UTC+01:00) Stockholm’ => ‘Europe/Stockholm’,
‘(UTC+01:00) Vienna’ => ‘Europe/Vienna’,
‘(UTC+01:00) Warsaw’ => ‘Europe/Warsaw’,
‘(UTC+01:00) West Central Africa’ => ‘Africa/Lagos’,
‘(UTC+01:00) Zagreb’ => ‘Europe/Zagreb’,
‘(UTC+02:00) Athens’ => ‘Europe/Athens’,
‘(UTC+02:00) Bucharest’ => ‘Europe/Bucharest’,
‘(UTC+02:00) Cairo’ => ‘Africa/Cairo’,
‘(UTC+02:00) Harare’ => ‘Africa/Harare’,
‘(UTC+02:00) Helsinki’ => ‘Europe/Helsinki’,
‘(UTC+02:00) Istanbul’ => ‘Europe/Istanbul’,
‘(UTC+02:00) Jerusalem’ => ‘Asia/Jerusalem’,
‘(UTC+02:00) Kyiv’ => ‘Europe/Helsinki’,
‘(UTC+02:00) Pretoria’ => ‘Africa/Johannesburg’,
‘(UTC+02:00) Riga’ => ‘Europe/Riga’,
‘(UTC+02:00) Sofia’ => ‘Europe/Sofia’,
‘(UTC+02:00) Tallinn’ => ‘Europe/Tallinn’,
‘(UTC+02:00) Vilnius’ => ‘Europe/Vilnius’,
‘(UTC+03:00) Baghdad’ => ‘Asia/Baghdad’,
‘(UTC+03:00) Kuwait’ => ‘Asia/Kuwait’,
‘(UTC+03:00) Minsk’ => ‘Europe/Minsk’,
‘(UTC+03:00) Nairobi’ => ‘Africa/Nairobi’,
‘(UTC+03:00) Riyadh’ => ‘Asia/Riyadh’,
‘(UTC+03:00) Volgograd’ => ‘Europe/Volgograd’,
‘(UTC+03:30) Tehran’ => ‘Asia/Tehran’,
‘(UTC+04:00) Abu Dhabi’ => ‘Asia/Muscat’,
‘(UTC+04:00) Baku’ => ‘Asia/Baku’,
‘(UTC+04:00) Moscow’ => ‘Europe/Moscow’,
‘(UTC+04:00) Muscat’ => ‘Asia/Muscat’,
‘(UTC+04:00) St. Petersburg’ => ‘Europe/Moscow’,
‘(UTC+04:00) Tbilisi’ => ‘Asia/Tbilisi’,
‘(UTC+04:00) Yerevan’ => ‘Asia/Yerevan’,
‘(UTC+04:30) Kabul’ => ‘Asia/Kabul’,
‘(UTC+05:00) Islamabad’ => ‘Asia/Karachi’,
‘(UTC+05:00) Karachi’ => ‘Asia/Karachi’,
‘(UTC+05:00) Tashkent’ => ‘Asia/Tashkent’,
‘(UTC+05:30) Chennai’ => ‘Asia/Calcutta’,
‘(UTC+05:30) Kolkata’ => ‘Asia/Kolkata’,
‘(UTC+05:30) Mumbai’ => ‘Asia/Calcutta’,
‘(UTC+05:30) New Delhi’ => ‘Asia/Calcutta’,
‘(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura’ => ‘Asia/Calcutta’,
‘(UTC+05:45) Kathmandu’ => ‘Asia/Katmandu’,
‘(UTC+06:00) Almaty’ => ‘Asia/Almaty’,
‘(UTC+06:00) Astana’ => ‘Asia/Dhaka’,
‘(UTC+06:00) Dhaka’ => ‘Asia/Dhaka’,
‘(UTC+06:00) Ekaterinburg’ => ‘Asia/Yekaterinburg’,
‘(UTC+06:30) Rangoon’ => ‘Asia/Rangoon’,
‘(UTC+07:00) Bangkok’ => ‘Asia/Bangkok’,
‘(UTC+07:00) Hanoi’ => ‘Asia/Bangkok’,
‘(UTC+07:00) Jakarta’ => ‘Asia/Jakarta’,
‘(UTC+07:00) Novosibirsk’ => ‘Asia/Novosibirsk’,
‘(UTC+08:00) Beijing’ => ‘Asia/Hong_Kong’,
‘(UTC+08:00) Chongqing’ => ‘Asia/Chongqing’,
‘(UTC+08:00) Hong Kong’ => ‘Asia/Hong_Kong’,
‘(UTC+08:00) Krasnoyarsk’ => ‘Asia/Krasnoyarsk’,
‘(UTC+08:00) Kuala Lumpur’ => ‘Asia/Kuala_Lumpur’,
‘(UTC+08:00) Perth’ => ‘Australia/Perth’,
‘(UTC+08:00) Singapore’ => ‘Asia/Singapore’,
‘(UTC+08:00) Taipei’ => ‘Asia/Taipei’,
‘(UTC+08:00) Ulaan Bataar’ => ‘Asia/Ulan_Bator’,
‘(UTC+08:00) Urumqi’ => ‘Asia/Urumqi’,
‘(UTC+09:00) Irkutsk’ => ‘Asia/Irkutsk’,
‘(UTC+09:00) Osaka’ => ‘Asia/Tokyo’,
‘(UTC+09:00) Sapporo’ => ‘Asia/Tokyo’,
‘(UTC+09:00) Seoul’ => ‘Asia/Seoul’,
‘(UTC+09:00) Tokyo’ => ‘Asia/Tokyo’,
‘(UTC+09:30) Adelaide’ => ‘Australia/Adelaide’,
‘(UTC+09:30) Darwin’ => ‘Australia/Darwin’,
‘(UTC+10:00) Brisbane’ => ‘Australia/Brisbane’,
‘(UTC+10:00) Canberra’ => ‘Australia/Canberra’,
‘(UTC+10:00) Guam’ => ‘Pacific/Guam’,
‘(UTC+10:00) Hobart’ => ‘Australia/Hobart’,
‘(UTC+10:00) Melbourne’ => ‘Australia/Melbourne’,
‘(UTC+10:00) Port Moresby’ => ‘Pacific/Port_Moresby’,
‘(UTC+10:00) Sydney’ => ‘Australia/Sydney’,
‘(UTC+10:00) Yakutsk’ => ‘Asia/Yakutsk’,
‘(UTC+11:00) Vladivostok’ => ‘Asia/Vladivostok’,
‘(UTC+12:00) Auckland’ => ‘Pacific/Auckland’,
‘(UTC+12:00) Fiji’ => ‘Pacific/Fiji’,
‘(UTC+12:00) International Date Line West’ => ‘Pacific/Kwajalein’,
‘(UTC+12:00) Kamchatka’ => ‘Asia/Kamchatka’,
‘(UTC+12:00) Magadan’ => ‘Asia/Magadan’,
‘(UTC+12:00) Marshall Is.’ => ‘Pacific/Fiji’,
‘(UTC+12:00) New Caledonia’ => ‘Asia/Magadan’,
‘(UTC+12:00) Solomon Is.’ => ‘Asia/Magadan’,
‘(UTC+12:00) Wellington’ => ‘Pacific/Auckland’,
‘(UTC+13:00) Nuku\’alofa’ => ‘Pacific/Tongatapu’
);

 

Was this article helpful?