Hướng dẫn cài đặt Bugzilla trên hosting cPanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt bugzilla trên gói dịch vụ shared hosting cPanel. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt perl module

Đầu tiên, bạn cần cài đặt các perl module cần thiết hỗ trợ chạy bugzilla:
DateTime
DateTime::TimeZone
Email::Send
Email::MIME
List::MoreUtils
Math::Random::ISAAC

1.1 Đối với khách hàng sử dụng gói dịch vụ hosting của VinaHost

1. Đăng nhập vào cPanel -> Chọn “Cài đặt các ứng dụng web => Cài đặt Perl Module”

http://vinahost.info/va/uploads/16/e71dd2cfef-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-1.png

2. Điền tên module cần cài đặt vào ô “Install a Perl Module” và nhấn Install now. Ví dụ cài đặt module DateTime.

http://vinahost.info/va/uploads/16/d0efd464b9-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-2.png

Cài đặt tương tự cho các module còn lại.

1.2 Đối với KH sử dụng hosting có giao diện cPanel chuẩn

1. Đăng nhập vào cPanel -> Chọn mục Sofware/Services => Perl Modules.

http://vinahost.info/va/uploads/16/8b08bcc504-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-3.png

2. Đến đây ta đến hành cài đặt các module tương tự như mục 3 ở trên.

http://vinahost.info/va/uploads/16/0568e76e48-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-4.png

Bước 2: Tải source code bugzilla

Tải source code bugzilla về upload lên hosting với link (http://www.bugzilla.org/download/)
Sau khi tải về, bạn cần upload source lên giống như up source web bằng giao diện cPanel hoặc bằng các công cụ FTP client (link tham khảo: http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/19/Cach-s-dng-phn-mm-FTP-client–upload-file-len-may-ch.html )
Ví dụ: upload source và extract vào thư mục bugzilla.

http://vinahost.info/va/uploads/16/3dae7931b8-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-5.png

Bước 3: Tạo database và user database

Tạo database và user database cho ứng dụng bugzilla. Link tham khảo (http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/23/To-c-s-d-liu-MySQL-mi.html)
Ta mở file localconfig trong thư mục bugzilla sửa lại các tham số:

$webservergroup = ”;
$db_name = ‘database_name’;
$db_user = ‘user_database’;
$db_pass = ‘xxxxxx’;

Trong đó, database_name, user_database và xxxx là tên tương ứng của database, user database và password mà chúng ta vừa tạo cho ứng dụng bugzilla.
Mở file checksetup.pl và thay dòng đầu tiên “#!/usr/bin/perl -w” bằng đoạn code sau:

#!/bin/sh
eval ‘if [ -x /usr/local/cpanel/3rdparty/bin/perl ]; then exec /usr/local/cpanel/3rdparty/bin/perl -x — $0 ${1+”$@”}; else exec /usr/bin/perl -x $0 ${1+”$@”}; fi;’
if 0;
#!/usr/bin/perl

Mở tất cả các file có đuôi .cgi trong thư mục bugzilla và sửa dòng đầu tiên là “#!/usr/bin/perl -wT” thành “#!/usr/bin/perlml -wT”
Hoặc có thể dùng lệnh thay chuỗi như sau:

grep -rl ‘perl -wT’ /home/username/public_html/bugzilla/ | xargs sed -i ‘s/perl -wT/perlml -wT/g’

Lệnh này sẽ tìm chuỗi ‘perl -wT’ trong tất cả các file trong thư mục bugzilla thay bằng ‘perlml -wT’ .
Hosting không có giao diện command thực thi để file này nên chúng ta sử dụng cách tạo một cron jobs chỉ chạy file này 1 lần như sau:
Đăng nhập vào cPanel chọn Các công cụ quản lý khác => Thiết lập hệ thống tự động Cron Jobs
Ta thiết lập lệnh chạy sau thời gian hiện tại một vài phút. Ví dụ hiện tại là 10h58 ngày 4/8, bạn thiết lập cronjob sẽ chạy sau 2 phút như sau:

Minute: 0
Hour: 11
Day: 4
Month: 8
Weekday: *
Command: grep -rl ‘perl -wT’ /home/username/public_html/bugzilla/ | xargs sed -i ‘s/perl -wT/perlml -wT/g’ (với username là tên user của tài khoản hosting)

http://vinahost.info/va/uploads/16/dd0272f25d-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-6.png

Bước 4: Thiết lập cronjobs

Thiết lập cronjobs chạy file checksetup.pl trong thư mục bugzilla để kiểm tra các module đầy đủ chưa. Ví dụ hiện tại là 11h40 ngày 4/8. Ta thiết lập cronjob sẽ chạy sau 2 phút như sau:
Minute: 42

Hour: 11
Day: 4
Month: 8
Weekday: *
Command: cd ‘/home/username/public_html/bugzilla’ ; ./checksetup.pl (với username là tên user của tài khoản hosting).

http://vinahost.info/va/uploads/16/ab091f5e83-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-7.png

Ta có thể nhận thông báo kết quả chạy lệnh trên qua email bằng cách nhập email mà chúng ta muốn nhận vào ô Email và nhấn Update Email.
Sau khi lệnh chạy xong kiểm tra kết quả qua email, nếu việc kiểm tra đầy đủ các module cần thiết sẽ có nội dung dạng như sau:

* This is Bugzilla 4.4.5 on perl 5.14.3
Checking perl modules…
Checking for CGI.pm (v3.51) ok: found v4.03
Checking for Digest-SHA (any) ok: found v5.71
Checking for TimeDate (v2.23) ok: found v2.24
Checking for DateTime (v0.28) ok: found v0.76
Checking for DateTime-TimeZone (v0.71) ok: found v1.71
Checking for DBI (v1.614) ok: found v1.622
Checking for Template-Toolkit (v2.22) ok: found v2.24
Checking for Email-Send (v2.04) ok: found v2.199
Checking for Email-MIME (v1.904) ok: found v1.926
Checking for URI (v1.37) ok: found v1.60
Checking for List-MoreUtils (v0.32) ok: found v0.33
Checking for Math-Random-ISAAC (v1.0.1) ok: found v1.004

Fixing file permissions…
Now that you have installed Bugzilla, you should visit the ‘Parameters’
page (linked in the footer of the Administrator account) to ensure it
is set up as you wish – this includes setting the ‘urlbase’ option to
the correct URL.
checksetup.pl complete.

Bước 5: Tạo user mới

Đăng nhập vào giao diện quản trị bugzilla nhấn Open a New Account để tạo user mới

Nhập vào email.

http://vinahost.info/va/uploads/16/e3f014e775-vinahost-huong-dan-cai-dat-bugzilla-tren-hosting-cpanel-9.png

Sau khi kích hoạt email vào tạo tài khoản, bạn gán quyền admin cho user này bằng cách chạy cronjobs như hướng dẫn ở bước 5 với command như sau:

cd ‘/home/username/public_html/bugzilla’ ; ./checksetup.pl –make-admin=admin@domain.com (với username là tên user của tài khoản hosting)

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?