Hướng Dẫn Cấu Hình Centos 7 Làm Gateway Cho Mạng Nội Bộ

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cấu Hình Centos 7 Làm Gateway Cho Mạng Nội Bộ. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

  • Bước 1: Các bạn thêm 2 card mạng vào máy chủ CentOS
  • Bước 2: Tiếp theo, các bạn gán IP cho 2 card mạng

Ta cấu hình card ens192 làm WAN Interface

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192

BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
IPADDR=171.244.33.11
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=171.244.33.254
DNS1=8.8.8.8

Tiếp theo, các bạn ta cấu hình card ens224 làm LAN Interface

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224
BOOTPROTO=static
DEVICE=ens224
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.1
NETMASK=255.255.255.0
  • Bước 3: Cấu hình gateway

Ta cấu hình tính năng IP forwarding bằng lệnh sau:

# sysctl –w net.ipv4.ip_forward = 1

Đầu tiên, ta tạo LAN network 192.168.1.0/24 ở trên như một trusted zone

# firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.168.1.0/24

Sau đó đưa LAN này vào zone internal

# firewall-cmd –change-interface=ens224 –zone=internal –permanent

Đưa WAN ứng với interface ens192 vào zone external

# firewall-cmd --change-interface=ens192 --zone=external --permanent

Cấu hình masquarade cho external WAN

# firewall-cmd --zone=external --add-masquerade --permanent

Thêm cấu hình DNS

# firewall-cmd --zone=internal --add-service=dns --permanent

Cuối cùng là quan trọng nhất là cấu hình NAT để pass traffic từ LAN sang WAN:

# firewall-cmd –permanent –direct –passthrough ipv4 -t nat -I POSTROUTING -o ens192 -j MASQUERADE -s 192.168.1.0/24

Và không quên reload lại firewalld

# firewall-cmd –reload

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?