Cấu hình chứng thực user SSH sử dụng key bằng Cygwin trên Windows 2008

Ở bài viết Hướng dẫn thiết lập SSH server trên Windows bằng Cygwin trên Windows 2008, quý khách đã biết cách tạo 1 SSH server trên Windows 2008. Thay vì sử dụng username/password để chứng thực bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách chứng thực user SSH bằng key.

Ở server client, chúng ta sẽ tạo 1 cặp key bằng lệnh

ssh-keygen -t rsa

Khi tạo xong, cặp key sẽ đươc lưu tạo ~/.ssh/ .Sau đó quý khách sẽ di chuyển đến thư mục ~/.ssh và copy public key vừa tạo ở client sang server SSH của quý khách bằng lệnh:

scp id_rsa.pub vinahost@123.30.129.187:.

Ở đây SSH server có IP là 123.30.129.187 và vinahost là user mà quý khách dùng để ssh.

Tiếp theo quý khách vào SSH server copy public key vừa được chuyển đến từ client vào file authorized_keys

Kiểm tra public key: cat authorized_keys

Lúc này gần như đã hoàn tất, quý khách đứng từ client và chạy lệnh ssh với user vinahost. Quý khách sẽ xác thực bằng key vì thế không cần nhập mật khẩu của user vinahost vẫn có thể đăng nhập thành công.

Tham khảo tại:
https://dbaportal.eu/2015/03/06/setup-openssh-cygwin-for-public-key-authentication/
http://visualgdb.com/tutorials/linux/sshkeys/

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?