Hướng dẫn cấu hình memcached cho website Magento

1. Giới thiệu

Memcached (Mem-Cache-D) là hệ thống phân phối và lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) chứa dữ liệu trên RAM. Đây là một mã nguồn mở và miễn phí chủ yếu dùng để làm bộ nhớ đệm nhằm tăng tốc các ứng dụng web.

*Lưu ý: memcached là một mã nguồn mở cài thêm, vì thế bài viết này chỉ áp dụng khi bạn dùng Magento trên Server riêng hoặc VPS. Các shared hosting không thể áp dụng bài viết này. Với Shared Hosting bạn vui lòng tham khảo việc sử dụng APC hoặc Opcache.

2. Cách thực hiện

Để bật memcached cho Magento, bạn cần thêm một số tùy chọn trong file local.xml. Cách thực hiện như sau:

Bước 1. SSH vào Server/VPS.

Bước 2. Tìm đến thư mục chứa source code Magento, sau đó vào ~/public_html/app/etc/local.xml

Bước 3. Thêm các dòng sau trước phần </global> ( nếu các phần thêm vào nằm ngoài section <global> thì magento sẽ không sử dụng memcache)

<cache> <backend>memcached</backend> <memcached> <servers> <server> <host><![CDATA[127.0.0.1]]></host> <port><![CDATA[11211]]></port> <persistent><![CDATA[1]]></persistent> </server> </servers> <compression><![CDATA[0]]></compression> <cache_dir><![CDATA[]]></cache_dir> <hashed_directory_level><![CDATA[]]></hashed_directory_level> <hashed_directory_umask><![CDATA[]]></hashed_directory_umask> <file_name_prefix><![CDATA[]]></file_name_prefix> </memcached> </cache>

Bước 4. Save lại file local.xml.

Nếu Server/ VPS của bạn có dùng các control panel như Direct Admin, cPanel thì bạn có thể sử dụng giao diện File Manager để sửa file local.xml mà không cần dùng phương thức SSH để thực hiện qua giao diện Command line.
Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?