Cấu hình lưu giữ các mail cũ khi chuyển đổi hệ thống Mail Server

I. Giới thiệu

Trong quá trình sử dụng dịch vụ do 1 vài lý do các bạn cần chuyển đổi sang hệ thống mail server để sử dụng, tuy nhiên nhiều bạn gặp sự cố khi chuyển sang hệ thống mail server mới và cấu hình lại ở outlook thì bị đồng bộ và mất các email cũ. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn lưu lại các mail cũ có sẵn trong hệ thống outlook khi cấu hình chuyển sang hệ thống mail server mới.

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào OutLook vào File -> Account Settings -> Account Settings

http://vinahost.info/va/uploads/15/5a4e64a399-cau-hinh-luu-giu-cac-email-cu-khi-chuyen-doi-he-thong-mail-server-1.png

Bước 2: Chọn vào tài khoản cần cấu hình -> Change

http://vinahost.info/va/uploads/15/4c988e2364-cau-hinh-luu-giu-cac-email-cu-khi-chuyen-doi-he-thong-mail-server-2.png


Bước 3: Chọn vào More Settings -> Advanced bỏ check vào mục “Remove from server after”

http://vinahost.info/va/uploads/15/d261a9dfc9-cau-hinh-luu-giu-cac-email-cu-khi-chuyen-doi-he-thong-mail-server-3.png


Đối với IMAP thì các bạn cấu hình mục “Mail To Keep Offline” là All

http://vinahost.info/va/uploads/15/25cb0ef717-cau-hinh-luu-giu-cac-email-cu-khi-chuyen-doi-he-thong-mail-server-4.png

Bước 4: Cấu hình lại tài khoản nếu có sự thay đổi về password hoặc Incoming Mail Server – Outcoming Mail Server -> Test Account Settings và kiểm tra lại việc gửi nhận mail

Was this article helpful?