Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Hệ Điều Hành Proxmox – Debian

Bonding ( thường có tên gọi khác là NIC teaming hoặc Link Aggregation) là 1 kỹ thuật cho phép kết hợp ( gọp) nhiều NIC ethernet trên 1 server với nhau thành 1 cổng logic.

Đối với việc sử dụng Cáp Quang ( Fibre Channel) và thiết bị mạng chuyên dụng hiện nay có thể giá thành còn khá cao. Do vậy triển khai bonding kết hợp 2 NICs ethernet thành 1 cổng logic có thể giúp tăng gấp đôi băng thông truyền tải và giảm thiểu chi phí triển khai, phù hợp nhu cầu truyền tải hiện tại của doanh nghiệp và cá nhân

Đối với các hệ điều hành native Linux, hầu hết kernel đều hỗ trợ tốt các chức năng Bonding, hỗ trợ chức năng live-migration delays và tăng tốc quá trình replication dữ liệu giữa các Proxmox VE Cluster nodes với nhau

Giới thiệu 7 chế độ (mode) của bonding

  • Round-robin (balance-rr): chuyển giao các gói tin network tuần tự giữa các NIC ethernet, không có sự ưu tiên giữa các gói tin, dùng cho các chính sách cân bằng tải (load balance)
  • Active-backup (active-backup): chỉ 1 cổng member là hoạt động ( active). Trường hợp cổng đang active bị mất kết nối, cổng slave sẽ tự hoạt động trở thành active. Chế độ này cung cấp khả năng chịu lỗi cho hệ thống đảm bảo hoạt động bình thường.
  • XOR (balance-xor): chuyển phát các gói tin mạng dựa trên phép toán XOR [Source MAC] [Destination MAC]. Thuật toán sẽ tự lựa chọn cổng NIC member cho mỗi gói tin dựa trên địa chỉ des MAC. Giải pháp cung cấp cân bằng tải và khả năng chịu lỗi
  • Broadcast (broadcast): vận chuyển gói tin trên tất cả các cổng thành viên. Cung cấp khả năng chịu lỗi
  • IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation (802.3ad)(LACP): chế độ tiêu chuẩn của bonding bằng cách tạo 1 group các cổng ethernet có cùng speed và duxplex. Các cổng member gọi là các slave network interface trong 1 group active NIC teams và tuân theo tiêu chuẩn IEEE 802.3ad
  • Adaptive transmit load balancing (balance-tlb): dữ liệu gửi ra bên ngoài Internet sẽ được phân phối dựa vào lượng tải sử dụng của mỗi cổng thành viên. Dữ liệu gửi vào sẽ được nhận bởi 1 cổng thành viên (slave) được chỉ định sẵn. Nếu cổng nhận vào bị mất kết nối – 1 cổng (slave) khác sẽ đúng ra tiếp nhận gói tin gửi vào thay cho cổng bị fail
  • Adaptive load balancing (balance-alb): chế độ cân bằng tải balance-tlb  cho gói tin Ipv4.

Nếu trường hợp thiết bị chuyển mạch Switch hỗ trợ LACP ( IEEE 802.3ad) thì chúng ta nên sử dụng mode bondig (802.3ad). Ngược lại nếu không hỗ trợ thì ta sử dụng mode active – backup.

Cấu hình BONDING PROXMOX

Yêu cầu: Switch hỗ trợ LACP nên chúng ta sẽ chạy mode 802.3ad cho 2 NIC eno1 và eno2

Cấu hình file interfaces

$ vi /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

auto eno1

iface eno1 inet manual

auto eno2

iface eno2 inet manual

iface eno3 inet manual

iface eno4 inet manual

auto bond0

iface bond0 inet manual

        slaves eno1 eno2

        bond_miimon 100

        bond_mode 802.3ad

        bond_xmit_hash_policy layer2+3

auto vmbr0

iface vmbr0 inet static

        address  171.244.33.2

        netmask  255.255.255.0

        gateway  171.244.33.254

        bridge_ports bond0

        bridge_stp off

        bridge_fd 0

 

# giá trị bond_miimon là thời gian monitor để các cổng gửi thông tin phản hồi, nếu quá thời gian phản hồi mà cổng chưa gửi tín hiệu thì hệ thống sẽ thông báo rằng cổng Ethernet đó fail.

Sau khi cấu hình hoàn tất, chúng ta thực hiện reboot server để load lại config network.

Trong giao diện web https://proxmox:8006 thông báo 2 card bond0 và vmbr0 đều active như hình là bạn đã cấu hình thành công

Cấu hình BONDING HỆ ĐIỀU HÀNH DEBIAN

Đầu tiên chúng ta cần cài package cần thiết

$ apt-get install ifenslave

Shudown các cổng Interfaces đang hoạt động

$ ifdown eno1

$ ifdown eno2

$ /etc/init.d/networking stop

Nếu ifdown không có sẵn trên Debian, các bạn dùng lệnh ifconfig eno1 down để thay thế

Cấu hình file interfaces

$ vi /etc/network/interfaces

auto bond0

iface bond0 inet static

    address 171.244.33.2

    netmask 255.255.255.0

    network 171.244.33.0

    gateway 171.244.33.254

    bond-slaves eno0 eno1

    bond-mode 802.3ad

    bond-miimon 100

    bond-downdelay 200

    bond-updelay 200


Ở cấu hình này, chúng ta sẽ tạo 1 cổng giao tiếp Interface mới và đặt tên là bond0. Chúng ta sẽ gộp 2 cổng Interface vật lý là eno0 và eno1 như là 2 cổng member.

Sau khi đã cấu hình xong, chúng ta tiến hành Reboot máy chủ

$ reboot

Sau khi đã reboot, tiến hành kiểm tra bằng cách login SSH lại máy chủ, để kiểm tra trạng thái của cổng Bond0, chạy lệnh sau:

$ cat /proc/net/bonding/bond0

Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation

Transmit Hash Policy: layer2 (0)

MII Status: down

MII Polling Interval (ms): 100

Up Delay (ms): 0

Down Delay (ms): 0

802.3ad info

LACP rate: slow

Aggregator selection policy (ad_select): stable
bond bond0 has no active aggregator

Chúc quý khách thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

05/11/2021
Was this article helpful?