Cài Đặt Và Cấu Hình MongoDB Với Ubuntu 20.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Và Cấu Hình MongoDB Với Ubuntu 20.04. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Giới thiệu cách Cài Đặt Và Cấu Hình MongoDB Với Ubuntu 20.04

MongoDB là NoSQL database với các ưu điểm như: high performance, high availibily, automatic scaling.

NoSQL database nghĩa là không hỗ trợ SQL ( Structured Query Language).

MongoDB không lưu trữ datab ở dạng table, thay vào đó, nó lưu data trong một cấu trúc giống JSON ( mà MongoDB gọi là BSON)

Được giới thiệu vào năm 2009. Hiện tại vẫn đang được phát triển bới công ty MongoDB Inc.

Ở bài viết hướng dẫn này, Vinahost Technical hướng dẫn bạn các bước cơ bản, từ add repository chính thức (Official) của MongoDB Với Ubuntu, cài đặt phiên bản 4.4 và giới thiệu các câu lệnh systemctl cơ bản

2. Yêu cầu để Cài Đặt Và Cấu Hình MongoDB Với Ubuntu 20.04

 • VPS cài hệ điều hành Ubuntu 20.04
 • Access SSH với quyền root

Tóm tắt các bước cài đặt:

 • Add the MongoDB repository.
 • Installing MongoDB.
 • Start MongoDB Service.
 • Managing the MongoDB service
 • TỔNG KẾT

Step 1: Add the MongoDB repository

Truy cập vào VPS Centos 7 với ssh tài khoản root:

➜  ~ ssh root@192.168.20.133    #IP sẽ thay đổi tùy theo bên cung cấp VPS

Create new repo file:

root@ubuntu:~# curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add -

OK

Double check lại để chắc chắn key đã được add vào hệ thống chính xác:

root@ubuntu:~# apt-key list

Output

/etc/apt/trusted.gpg

——————–

pub   rsa4096 2019-05-28 [SC] [expires: 2024-05-26]

      2069 1EEC 3521 6C63 CAF6  6CE1 6564 08E3 90CF B1F5

uid           [ unknown] MongoDB 4.4 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>

Thực hiện add repo mongodb hệ thống bằng đường dẫn /etc/apt/sources.list.d

root@ubuntu:~# echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse

Step 2: Installing MongoDB

root@ubuntu:~# apt update -y && apt upgrade -y

root@ubuntu:~# apt install mongodb-org -y

Output

Adding user `mongodb' to group `mongodb' ...

Adding user mongodb to group mongodb

Done.

Setting up mongodb-org-shell (4.4.15) ...

Setting up mongodb-database-tools (100.5.3) ...

Setting up mongodb-org-mongos (4.4.15) ...

Setting up mongodb-org-database-tools-extra (4.4.15) ...

Setting up mongodb-org-tools (4.4.15) ...

Step 3: Start MongoDB Service

Output
 • mongod.service - MongoDB Database Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2022-06-28 15:21:54 +07; 5s ago

       Docs: https://docs.mongodb.org/manual

   Main PID: 55140 (mongod)

     Memory: 59.2M root@ubuntu:~# systemctl start mongod.service # start dịch vụ mongodb

root@ubuntu:~# systemctl status mongod # Kiểm tra status của mongodb service


     CGroup: /system.slice/mongod.service

             └─55140 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf


Jun 28 15:21:54 ubuntu systemd[1]: Started MongoDB Database Server.

root@ubuntu:~# systemctl enable mongod # Luôn luôn start mongodb khi reboot

Output

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mongod.service → /lib/systemd/system/mongod.service.
Kiểm tra mongoDB đã mở port service 27017 và sẵn sàng lắng nghe từ IP 127.0.0.1

root@ubuntu:~# ss -lntp | grep mongod

LISTEN    0         4096             127.0.0.1:27017            0.0.0.0:*        users:(("mongod",pid=55140,fd=11))

Ngoài ra có 1 cách khác để kiểm tra database đang hoạt động bằng cách connect tới database và chạy lệnh runCommand

root@ubuntu:~# mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Output

MongoDB shell version v4.4.15

connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb

Implicit session: session { "id" : UUID("e113cccc-a971-402a-8af2-fb2ce66fbfd1") }

MongoDB server version: 4.4.15

{

          "authInfo" : {

                     "authenticatedUsers" : [ ],

                     "authenticatedUserRoles" : [ ]

          },

          "ok" : 1

}

Kết quả Output cho thấy MongoDB có phiên bản V4.4.15 stable. Đang mở 1 port service 27017 để truy cập từ localhost.

Step 4: Managing the MongoDB service

Một số commandline cơ bản để quản trị dịch vụ MongoDB

# Lệnh systemctl status để kiểm tra trạng thái của service

 root@ubuntu:~# systemctl status mongod

# Thực hiện stop mongodb

 root@ubuntu:~# systemctl stop mongod

# Thực hiện start mongodb

 root@ubuntu:~# systemctl start mongod

# Thực hiện restart mongodb khi dịch vụ đang hoạt động.

 root@ubuntu:~# systemctl restart mongod

# Ở step 3, bạn đã thực hiện start automatically cho service. Câu lệnh disable sẽ tắt tình tính auto startup này đi

 root@ubuntu:~# systemctl disable mongod

# Thực hiện re-enable lại service sau khi thực hiện disable.

 root@ubuntu:~# systemctl enable mongod

Chúc bạn thực hiện cài đặt MongoDB Với Ubuntu thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Đánh giá bài viết
Was this article helpful?
Đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký nhận tin

Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vinahost

  Bài viết liên quan
  Bình luận
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận