Hướng Dẫn Cài Đặt Checkmk Agent Giám Sát Hệ Thống Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Checkmk Agent Giám Sát Hệ Thống Linux. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

 • Update hệ thống

CentOS:

yum update -y

Ubuntu:

sudo apt update
 • Khai báo repo
yum install epel-release -y
 • Cài đặt wget
yum install wget -y
 • Tắt selinux và reboot lại server
setenforce 0
init 6
 • Truy cập Checkmk Server và chọn Agents phù hợp với OS đang chạy

 • Tải về và dùng WinSCP copy file vào server

 • Tiến hành cài đặt gói check-mk-agent

yum install check-mk-agent-2.0.0p15-95d834304e685abb.noarch.rpm -y
 • Cài đặt gói net-tools

CentOS:

yum install net-tools -y

Ubuntu:

sudo apt install net-tools -y
 • Kiểm tra port mặc định của check_mk sử dụng để giám sát được chưa
netstat -npl | grep 6556

 • Mở port trên firewall

CentOS:

firewall-cmd --add-port=6556/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Ubuntu:

ufw allow 6556/tcp
ufw reload
 • Add Host Agents vào Checkmk Server
 • Vào Setup > Hosts > Add host

 • Chọn theo sau và bấm Save & go to service configuration

 • Hệ thống sẽ scan ra những dịch vụ có thể giám sát. Chọn Fix All để giám sát tất cả hoặc Add từng dịch vụ bằng biểu tượng + hoặc Disabled dịch vụ đó bằng biểu tượng X

 • Sau khi chọn xong dịch vụ cần giám sát thì nhấn vào changes ở phía trên bên phải màn hình

 • Ở đây có 5 thay đổi của hệ thống, Chọn biểu tượng để Apply thay đổi

 • Kiểm tra Hosts đã được Add ở Monitor > All Hosts

 • Đã add host thành công

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?