Vinahost Blog
 
 

Your favorite photos collection

Use Add to favorites button to save photos in this list.
filter by tag

Tags

Công Đoàn Là Gì?

Công Đoàn Là Gì?

Công đoàn (nghiệp đoàn, liên đoàn lao động) là “một hiệp hội của những người làm công ăn lương có mục đích duy trì hay cải thiện các điều kiện thuê mướn họ”.

Trải qua ba trăm năm, các công đoàn phát triển thành nhiều dạng thức dưới sự ảnh hưởng của các thể chế chính trị và kinh tế. Mục tiêu và hoạt động cụ thể của các công đoàn có khác nhau, nhưng thường bao gồm: